เอกสารประกอบการจดทะเบียนและความหมายของโดเมนเนม

สำหรับการจดทะเบียนชื่อโดเมนเนมใหม่นั้น จะต้องมีเอกสารประกอบในการขอยื่นจดทะเบียนโดเมนเนม แตกต่างกันไป ตามแต่ละชนิดของนามสกุล ซึ่งแต่ละนามสกุลนั้น ก็มีความหมายแตกต่างกันออกไป ดังนี้

ชื่อโดเมนเนมสากล

สำหรับการจดทะเบียน โดเมนเนมนามสกุลสากล .com, .net, .org, .asia, .info, .biz, .name, .mobi, .eu, .us, .cn, .cc และ .tv คุณไม่จำเป็นต้องใช้เอกสารใดๆ ประกอบการจดทะเบียน โดยชื่อนามสกุลแต่ละชื่อนั้นมีความหมาย ดังตารางด้านล่างนี้

แต่โปรดสังเกต การนำไปใช้งานจริง ไม่จำเป็นต้องตรงกับความหมายของนามสกุลนั้นก็ได้ อย่างเช่น องค์กร หรือหน่วยงานบางหน่วยงาน อาจจะใช้นามสกุล .com ก็ได้ เพราะต้องการให้คนจำชื่อได้ง่าย มากกว่าการใช้ .org

ความหมายของชื่อโดเมนเนมแบบต่างๆ
นามสกุลโดเมนเนม ความหมาย หมายเหตุ
.com (Commercial) ธุรกิจหรือบริษัทที่แสวงหากำไร
.net (Network) เครือข่าย ธุรกิจที่เกี่ยวกับเครือข่าย
.org (Organization) องค์กร หรือกลุ่มบุคล
.info (Information) ข้อมูล หรือการให้ข้อมูล
.biz (Business) ธุรกิจหรือบริษัทที่แสวงหากำไร ถูกนำไปใช้เหมือนกับ .com
.name (Name) เกี่ยวกับชื่อ
.mobi (Mobile) เกี่ยวกับมือถือ ถูกนำไปใช้กับ Wap หรือหน้าเว็บสำหรับมือถือ
.eu (Europe) เกี่ยวกับกลุ่มประเทศยุโรป
.us (USA) เกี่ยวกับประเทศอเมริกา
.cn (China) เกี่ยวกับประเทศจีน
.cc (Cocos Island) เกาะแห่งหนึ่งของออสเตรเลีย ถูกนำไปใช้เหมือนกับ .com
.tv (Tuvalu) ประเทศตูวาลู นิยมไปใช้เกี่ยวข้องกับทีวี
.asia ธุรกิจ องค์กร หน่วยงาน กลุ่มคน ในเอเชีย

โดเมนเนมของประเทศไทย .th

โดเมนเนมของไทย ที่มีนามสกุล .th นั้น จำกัดเอาไว้ให้เฉพาะคนไทยหรือ ธุรกิจ หน่วยงาน องค์กร ที่จดทะเบียนในไทยเท่านั้น การขอจดทะเบียนโดเมนเนมเหล่านี้ จึงจำเป็นต้องใช้เอกสารประกอบ เพื่อยืนยัน โดยชื่อแต่ละนามสกุล ต้องใช้เอกสารดังต่อไปนี้

เอกสารประกอบการจดทะเบียนโดเมนเนม .ac.th

เอกสาร: หนังสือจัดตั้งโรงเรียน

กรณีที่ไม่สามารถแสดงหนังสือจัดตั้งโรงเรียนได้นั้น รบกวนทางโรงเรียนออกหนังสือรับรอง หน่วยงานที่สังกัด ที่ตั้งของโรงเรียน และรับรองการขอจดทะเบียนโดเมนเนม พร้อมทั้งประทับตราและเซ็นต์รับรองโดย ท่านผู้อำนวยการของทางโรงเรียน

ตัวอย่างเอกสาร PDF ตัวอย่างใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียน PDF

เอกสารประกอบการจดทะเบียนโดเมนเนม .co.th

เอกสารที่ใช้ประกอบการจดทะเบียนโดเมนเนมภายใต้ .co.th นั้น สามารถพิจารณาได้เป็น 2 แบบ

เแบบที่หนึ่ง คือจดทะเบียนโดเมนเนมโดยพิจารณาจากชื่อองค์กร

 • ชื่อโดเมนเนมจำเป็นต้องสอดคล้อง, เป็นส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือย่อมากจากชื่อองค์กรได้
 • หนึ่งองค์กรสามารถจดทะเบียนโดเมนเนมได้เพียง 1 ชื่อเท่านั้น
 • องค์กรที่จดทะเบียนในประเทศไทย
  เอกสาร: หนังสือรับรองบริษัท, ใบภ.พ.20 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม) หรือใบท.ค.0401 (ทะเบียนการค้า)
 • องค์กรต่างประเทศ จะต้องมีตัวแทนที่จดทะเบียนบริษัทในประเทศไทย
  เอกสาร:
  • หนังสือรับรองบริษัทต่างประเทศ
  • หนังสือรับรองบริษัทตัวแทนที่จดทะเบียนบริษัทในประเทศไทย
  • หนังสือรับรองที่รับรองโดยบริษัทต่างประเทศ ซึ่งมีใจความสำคัญ 2 ใจความ
   • รับรองบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศไทยเป็นบริษัทตัวแทน
   • รับรองการอนุญาตใช้ชื่อองค์กรต่างประเทศในการจดทะเบียนโดเมนเนม ในชื่อ abcd.co.th

แบบที่สอง คือจดทะเบียนโดเมนเนมโดยพิจารณาจากเครื่องหมายการค้า/เครื่องหมายบริการ

 • ชื่อโดเมนเนมจำเป็นต้องตรงกับเครื่องหมายการค้า/เครื่องหมายบริการทุกตัวอักษร
 • เครื่องหมายการค้า/เครื่องหมายบริการจำเป็นต้องถูกจดทะเบียนและประกาศรับรองโดย กรมทรัพย์สินทางปัญญา ประเทศไทย
เอกสาร: หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า หรือ เครื่องหมายบริการ
ตัวอย่างเอกสาร PDF ตัวอย่างใบภพ01 PDF (ใช้ยืนยันชื่อบริษัทภาษาอังกฤษ ต้องเซ็นต์รับรองจากเจ้าหน้าที่) ตัวอย่างใบภพ09 PDF (ใช้แสดงการเปลี่ยนแปลงชื่อของบริษัทเท่านั้น) ตัวอย่างใบภพ20 PDF ตัวอย่างหนังสือบริคณสนธิ PDF (ใช้ยืนยันชื่อบริษัทภาษาอังกฤษ ต้องเซ็นต์รับรองจากเจ้าหน้าที่)

เอกสารประกอบการจดทะเบียนโดเมนเนม .go.th

เอกสาร: หนังสือที่ทางหน่วยงานแจ้งชื่อโดเมนเนม .go.th ให้ทาง ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief Information Officer : CIO) ของกระทรวง/กรมต้นสังกัด รับทราบ
ตัวอย่างเอกสาร PDF (เอกสารออกโดย CIO) ตัวอย่างเอกสาร PDF(เอกสารจากหน่วยงานถึง CIO)

เอกสารประกอบการจดทะเบียนโดเมนเนม .in.th

เอกสารที่ใช้ประกอบการจดทะเบียนโดเมนเนมภายใต้ .in.th นั้น สามารถพิจารณาได้เป็น 2 แบบ

แบบที่หนึ่ง จดทะเบียนโดเมนเนมในนามองค์กร

เอกสาร: หนังสือรับรองบริษัท, ใบภ.พ.20 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม), ใบท.ค.0401 (ทะเบียนการค้า) หรือ หนังสือรับรององค์กร/club/group พร้อมทั้งหลักฐานการชำระค่าบริการ

แบบที่สอง จดทะเบียนโดเมนเนมในนามบุคคล

เอกสาร: สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาใบขับขี่ หรือ หนังสืออนุญาตประกอบอาชีพของคนต่างด้าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระค่าบริการ
ตัวอย่างเอกสาร PDF (สำหรับบุคคลทั่วไป)

เอกสารประกอบการจดทะเบียนโดเมนเนม .mi.th

เอกสาร: หนังสือรับรองจาก กรมการสนเทศทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุด ว่าอนุญาตให้หน่วยงาน/องค์กรของท่าน จดทะเบียนโดเมนเนมภายใต้ .mi.th ได้ สำหรับแบบฟอร์มและวิธีการขอหนังสือรับรองจาก กรมการสนเทศทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุด รบกวนอ่านที่ http://web.schq.mi.th/mi.th
ตัวอย่างเอกสาร PDF

เอกสารประกอบการจดทะเบียนโดเมนเนม .net.th

เอกสาร: ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมทั้ง 3 แบบ ตาม พระราชบัญญัติ การประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔
ตัวอย่างเอกสาร PDF

เอกสารประกอบการจดทะเบียนโดเมนเนม .or.th

เอกสาร: หนังสือจัดตั้งองค์กร เช่น หนังสือจัดตั้งสมาคม หรือ หนังสือจัดตั้งมูลนิธิ เป็นต้น

กรณีที่ไม่สามารถแสดงหนังสือจัดตั้งองค์กรได้นั้น รบกวนแสดงหนังสือซึ่งประกอบด้วย ประธาน, คณะกรรมการ, จุดประสงค์ที่เด่นชัด, ที่อยู่ที่แน่นอน และมีหน่วยงานที่เป็นที่รู้จักรับรองว่า มีหน่วยงานของท่านอยู่จริง

ตัวอย่างเอกสาร PDF
กลับสู่ด้านบน